Vaarbelangen wie zijn wij?


In de statuten van De Toerzeilers neemt 'belangenbehartiging' een belangrijke plaats in.

De commissie Vaarbelangen speelt hierbij een centrale rol. Zij houdt planologische en andersoortige ontwikkelingen, die van invloed zijn op vaargebied en vaargedrag, in de gaten en stelt zo nodig actie voor.

Op diverse gebieden nemen commissieleden deel aan overleg zoals het Verbond Vaarrecreatie Waddenzee en het Recreatie-platform voor de Zuid-Westelijke Delta.

De Toerzeilers participeren vanaf 1-1-2018 in het bestuur van Waterrecreatie Nederland (WN), de nationale publiek-private koepel. Tezamen met de Hiswa Recron, Sportvisserij Nederland, de ANWB, het Watersportverbond, Koninklijke Nederlandse Roeibond en het Verbond Nederlandse Motorbootsport vormen De Toerzeilers de groep private leden van WN. De koepel heeft de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 als leidraad en concentreert zich thans op het behoud en de uitbouw van het landelijke toervaartnet, de zorg voor veiligheid, duurzaamheid en innovatie en de daarmee samenhangende belangenbehartiging. 

Samengevat zijn  haar standpunten en prioriteiten 

Veiligheid:

 • Meewerken met Varen Doe Je Samen, actief meedoen met discussie over vaarbewijs..

Onbelemmerd vaarwater: 

 • Brug- en Sluisbediening zo snel mogelijk.
 • Staande Mast Route in 24 uur van Dordt naar Amsterdam en vv.
 • Aandacht voor doorvaart door windparken bij slecht weer en 's nachts.
 • Mosselzaad-invanginstallaties alleen buiten de vaargeulen.
 • Fonteinkruid overal bestrijden, behalve in de vooroever. Baggeren om overal de minimale diepten te handhaven. Toegangsgeulen naar jachthavens in Markermeer bij baggerprogramma betrekken. Stremmingen zo kort mogelijk.
 • Knelpunten kruisingen weg/water z.s.m. oplossen, bij voorkeur met aquaducten.

Natuur en Milieu: 

 • Bij Natura 2000 moet bestaand gebruik gerespecteerd worden.
 • Eén landelijke gedragscode.
 • Dynamische zonering bij gesloten recreatiegebieden. 
 • Bij antifouling binnenvaart en jachten gelijkwaardig behandelen.
 • in goed overleg het beëndigen van toiletlozingen invoeren.
 • diesels vervangen voor elektrische of andere niet-milieubelastende oplossingen.
 • afgedankte jachten van polyester op milieutechnisch verantwoorde manier verwerken, ontwikkelingen volgen.

 Ontwikkeling toervaarnet met voorzieningen: 

 • Opnemen in de Omgevingsvisies

Landschap:

 • Openheid handhaven. Voor windparken zijn bestaande infrastructuur zoals snelwegen, sluiscomplexen e.d. het meest aangewezen.
 • Hetzelfde geldt voor de Noordzee buiten de kustzones.  
 • Het IJsselmeergebied verdraagt geen grote windparken meer. Doorvaart in windparken ook 's nachts en bij slecht weer. Het recht op vrije doorvaart mag niet wezenlijk worden belemmerd. Licht- en lawaaibronnen afschermen.

Betaalbaarheid:

 • Bruggeld overbodig.
 • Toeristenbelasting eventueel alleen voor passanten.
 • Vaarbelasting afwijzen.
 • Vaarbijdrage in te zetten door de sector zelf positief benaderen.

 Ruimtelijke ontwikkelingen:

 • Nieuwe eilanden, moerassen en luwtestructuren beperken.
 • Een Waddenzee door dynamische zonering zonder onnodige beperkingen voor zeilers.
 • In de Waddenzee te snel varen en geluidoverlast door RIB’s bestrijden door handhaven.
 • Voor de Noordzee kustzones vrijhouden.
 • Populaire routes op de Noordzee vastleggen in de Gebiedsagenda en het Noordzee-akkoord.

Organisatie van de sector waterrecreatie: 

 • Zoeken naar samenwerking.
 • Pro-actief standpunten uitdragen.

 Beperkende regelgeving: 

 • Marcom-B noodzakelijk voor Marifoon DSC (Digital Selective Calling).
 • AIS-B gebruik trainen.
 • Vaartuigregistratie niet nodig.
 • Meer praktijk in het vaarbewijs. 

 

Geef uw eigen prioriteitsstelling aan ons door via vaarbelangen@toerzeilers.nl !