Vaarbelangen standpunten


Algemeen

In de statuten van De Toerzeilers neemt de belangenbehartiging een belangrijke plaats in. De commissie Vaarbelangen speelt hierbij een centrale rol. Zij houdt planologische en andersoortige ontwikkelingen- zowel bij de beleidsvorming als bij de uitvoering -  bij die van  invloed zijn op vaargebied en vaargedrag- in de gaten en stelt zo nodig actie voor.

Om de leden een indruk te geven hoe de commissie aankijkt tegen het belang van de diverse onderwerpen is hieronder haar rangorde aangegeven. Geef Uw eigen prioriteitsstelling door op vaarbelangen@toerzeilers.nl ! 

 

1. Veiligheid: Meewerken met Varen Doe Je Samen, actief meedoen met discussie over vaarbewijs..

2.  Onbelemmerd vaarwater: Brug- en Sluisbediening zo snel mogelijk. Staande Mast Route in 24 uur van Dordt naar Amsterdam en vv. Aandacht voor vrije doorvaart door windparken den niet door corridors.  Fonteinkruid overal bestrijden behalve in de vooroever. Baggeren om overal de minimale diepten te handhaven. Toegangsgeulen naar jachthavens in Markermeer/IJmeer en de Randmeren bij baggerprogramma betrekken. Stremmingen zo kort mogelijk. Knelpunten kruisingen weg/water z.s.m. oplossen bij voorkeur met aquaducten of tunnels. Inzetten op uitstekend overleg met RWS en andere instanties gezien de toenemende hinder door achterstallig onderhoud.

3. Natuur en Milieu: Bij Natura 2000 moet bestaand gebruik gerespecteerd worden. Eén landelijke gedragscode. Dynamische zonering bij gesloten recreatie gebieden. 

Duurzaamheid: Bij antifouling binnenvaart en jachten gelijkwaardig behandelen, in goed overleg toiletlozingen beëindigen , diesels vervangen voor elektrische of andere niet-milieubelastende oplossingen, afgedankte jachten van polyester op milieutechnisch verantwoorde manier verwerken; ontwikkelingen in deze volgen.

4.. Ontwikkeling toervaarnet met voorzieningen: Ondersteunen Waterrecreatie Nederland (WN) bij behoud en uitbreiding recreatie toervaartnet met voorzieningen. Opnemen in de Omgevingsvisies

5. Landschap: Openheid handhaven. Voor windparken zijn  bestaande infrastructuur zoals 

snelwegen, sluiscomplexen e.d. het meest aangewezen. Hetzelfde geldt voor de Noordzee buiten de kustzones.  Het IJsselmeergebied verdraagt geen grote windparken meer. Doorvaart in windparken ook s’nachts en bij slecht weer. Het recht op vrije doorvaart mag niet wezenlijk worden belemmerd. Licht- en lawaaibronnen afschermen.

6. Betaalbaarheid: Bruggeld overbodig. Toeristenbelasting eventueel alleen voor passanten. Vaarbelasting afwijzen. Vaarbijdrage in te zetten door de sector zelf positief benaderen.

7. Ruimtelijke ontwikkelingen:  . Nieuwe eilanden, moerassen en luwtestructuren beperken. Een Waddenzee door dynamische zonering zonder onnodige beperkingen voor zeilers. In de Waddenzee te snel varen en geluidoverlast door RIB’s bestrijden door handhaven. Voor de Noordzee kustzones vrijhouden. Populaire routes op de Noordzee vastleggen in de Gebiedsagenda en het Noordzee akkoord.

8. Organisatie van de sector waterrecreatie: Zoeken naar samenwerking. Pro-actief standpunten uitdragen.

9.  Beperkende regelgeving: Marcom- B noodzakelijk voor Marifoon DSC (Digital Selective Calling). AIS-B gebruik trainen. Vaartuig registratie niet nodig. Meer praktijk in het vaarbewijs