Vaarbelangen standpunten


Algemeen

In de statuten van De Toerzeilers neemt de belangenbehartiging een belangrijke plaats in. De commissie Vaarbelangen speelt hierbij een centrale rol. Zij houdt planologische en andersoortige ontwikkelingen- zowel bij de beleidsvorming als bij de uitvoering -  bij die van  invloed zijn op vaargebied en vaargedrag- in de gaten en stelt zo nodig actie voor.

Om de leden een indruk te geven hoe de commissie aankijkt tegen het belang van de diverse onderwerpen is hieronder haar rangorde aangegeven. Geef Uw eigen prioriteitsstelling door via de optie vaarbelangen op de contact pagina (direct naar de contactpagina kan hier)

Samenvatting standpuntennota 2024.

0.   Algemeen.

      

De Toerzeilers zijn bestuursdeelnemer in Waterrecreatie Nederland, de nationale koepel met als speerpunten behoud en uitbouw van het toervaartnet, veiligheid, duurzaamheid en innovatie.

 

Werkzaamheden commissie Vaarbelangen : houdt planologische en andersoortige ontwikkelingen zowel bij beleid als uitvoering in de gaten en onderneemt waar nodig actie.

1.   Veiligheid.

 

Actief meewerken aan het promoten van de vaarregels door Varen Doe Je Samen, een apart samenwerkingsproject onder Waterrecreatie Nederland. Hierbij ook aandacht blijven vragen voor het gebruik van de marifoon.

2.   Onbelemmerd vaarwater.

 

Brug- en sluisbediening : Inzetten op voldoende openingstijden met voldoende bedieningstijd om alle wachtende jachten door te laten. Aandacht voor voldoende, goed onderhouden wachtsteigers. Door het vele achterstallig onderhoud het overleg met o.a. Rijkswaterstaat intensiveren en communicatie verbeteren. Hetzelfde geldt voor Pro-Rail.

 

Staande mastroute : de commissie vaarbelangen is deelnemer aan het overleg voor de route Dordrecht-Amsterdam/Haarlem. Door het achterstallig onderhoud aan bruggen en sluizen is het essentieel dat er altijd een route beschikbaar blijft. De commissie is ook betrokken bij de route door Noord-Holland en bij de afspraken om de route Delfzijl-Lemmer te zekeren.

 

Doorvaart windparken op zee : door eerdere actie van Toerzeilers, Kustzeilers en Beroepschartervaart is er vrije vaart door de windparken Amalia en Egmond aan Zee. Dit geldt niet meer voor de andere parken. Daar zijn corridors voorgeschreven. Wij blijven pleiten voor vrije doorvaart net zoals in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Duitsland.  Wij zijn bij diverse officiële Noordzeegroepen betrokken om de vinger aan de pols te houden.

 

Fonteinkruid : de handreiking maaien moet worden aangepast : er moet meer dan 10% van het areaal gemaaid mogen worden en meer dan een keer per seizoen. Het maaien van vaargeulen- en vaarroutes, oefen- en wedstrijdgebieden is prioriteit nummer een, maar daarnaast moet ingezet worden op verdieping o.a. middels het zandwinbeleid. Ook het baggerprogramma van Rijkswaterstaat moet ingezet worden om de geulen op vier meter diepte te brengen zodat het fonteinkruid geen kans krijgt. Het middengebied van het Markermeer moet vrij blijven; geen eilanden. De Toerzeilers nemen deel aan de vernieuwde samenwerking 2024-2028 om de overlast structureel aan te pakken.

 

Stremmingen bij werkzaamheden en knelpunten bij water-, weg- en spoorverbindingen : inzetten op werkzaamheden buiten het vaarseizoen en het actualiseren en verbeteren van de communicatie hierover. Hetzelfde geldt voor grootschalige projecten als de vernieuwing van de sluizen van Den Oever en Kornwerderzand. Bij knelpunten bij bruggen aandacht vragen voor tweerichtingvaarverkeer en meewerken aan de instelling van een blauwe golf op gepaste trajecten. zoals die is gerealiseerd tussen Middelburg en Vlissingen. Fryslân geeft het goede voorbeeld door knelpunten op te lossen door aquaducten.

3.   Natuur en milieu.

 

N200 beheerplannen : afstappen van de individuele soortbescherming en gaan voor het ecologisch gezond maken. De huidige plannen zijn te star. Geen verdere beperking van de recreatie. Het beheerplan voor het IJsselmeergebied wordt herzien. Wij houden de vinger aan de pols. In de Delta is alleen het Volkerak-Zoommeer niet vastgesteld. Het zou zout worden, maar een Kamermeerderheid stemde voor zoet en daar gaan de plannen nu van uit.

 

Gedragscodes : er moet een landelijke code komen met artikelen voor speciale gebieden zoals IJsselmeer en Wadden. De wildgroei aan codes  is contra-productief.

 

Zeespiegelstijging : er loopt een kennisprogramma zeespiegelstijging. De Toerzeilers zitten in de klankbordgroep. Maatregelen zullen uiteindelijk worden afgestemd op de verwachte situatie in 2100. Vooralsnog is de invloed op de recreatievaart minimaal.

 

Art.20 gebieden : (voor de recreatie afgesloten gebieden). Deze moeten zoveel mogelijk beperkt worden en waar mogelijk naar seizoen of gebruiksperiode aangepast (hand aan de kraan principe). Op de Wadden uitgaan van dynamische zonering : doorvaart waar het kan, afsluiten waar het moet.

4.   Duurzaamheid.

 

anti-fouling : verzamel toepassingen/standpunten om te zien wat over een langere periode beklijft. Promoot biocidevrije oplossingen, die zich bewezen hebben. Vermijd oplossingen waarbij zeilers op het zoute water een of meer keren per seizoen hun schip uit het water moeten halen om schoon te spuiten. De Toerzeilers nemen deel aan een werkgroep van Waterrecreatie Nederland op zoek naar acceptabele anti-foulings en de communicatie daarover.

 

Toiletlozingen : verzegeling is per 1-1-2026 verplicht tenzij er nog een overgangsperiode wordt afgesproken. Als dit wordt doorgevoerd moeten er betaalbare en betrouwbare zuiveringsinstallaties voor aan boord beschikbaar zijn. Over de technische uitvoering en de distributie van zegels loopt nog overleg. Vanuit de sector is voorgesteld met een app te werken om kosten te beperken en fysieke controles te minimaliseren. De Toerzeilers nemen deel aan de ministeriële werkgroep.

 

Dieselmotoren : snelle winst is te behalen met de introductie van biobrandstoffen mits die de afsluitrubbers niet aantasten en de filters schoonhouden. De Toerzeilers nemen deel aan een werkgroep emissie loos varen waarin aandacht aan alle mogelijkheden w.o. uiteraard elektrisch wordt gegeven. Communicatie over mogelijkheden en ontwikkelingen is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

5.   Ontwikkeling basis recreatie toervaartnet (BRTN).

 

Dit net waarvan de staande mastroute deel uit maakt wordt mogelijk gemaakt door een convenant dat Waterrecreatie Nederland  heeft afgesloten met de provincies, het rijk, waterschappen en gemeenten. Dit loopt nu voor de periode 2020-2025. Wij zijn betrokken bij de werkgroep die de vinger aan de pols houdt bij problemen en knelpunten zoals op de Gouwe en bij de Haringvliet- en Algerabrug. Het is van belang dat het toervaartnet ook zijn p[laats krijgt in de omgevingsvisies op verschillend bestuursniveau.

6.   Landschap

 

Openheid : het handhaven van de openheid en weidsheid is  van essentieel belang voor de toerzeilers op de Wadden, het IJsselmeergebied en de Zeeuwse Delta.  De Toerzeilers zijn met vele andere organisaties tegen het zonne-atollenplan nabij Wieringerhoek. De vele claims op het “lege” IJsselmeergebied betekenen dat wij blijven strijden voor het centraal stellen van natuur en recreatie.

 

Windmolenparken : acceptabel buiten de 12 mijls zone. Op het land moeten dergelijke concentraties worden vermeden. Plaatsing op land alleen nabij bestaande harde infra-structuur als hoofdwegen, spoorwegen, kanalen en sluiscomplexen. Wat de windmolenparken betreft is de grens in het IJsselmeergebied bereikt. De lichtvervuiling hiervan moet worden gestopt.

7.   Betaalbaarheid.

 

Heffingen : Bij bruggen sluizen geen bruggeld. Gebruiksheffingen zoals op de Grevelingen en het Veerse Meer moeten aantoonbaar en volledig ten goede komen aan de waterrecreatie. Geen toeristenbelasting voor vaste ligplaatshouders. Het is inmiddels duidelijk dat een dergelijk Blauwfonds alleen kans van slagen heeft indien gekoppeld aan een vaartuigenregistratie.

8.   Ruimtelijke ontwikkelingen.

 

Zeeland : Het Volkerak-Zoommeer zal met de toenemende bezorgdheid over de hoeveelheid zoet water in de Delta  naar alle waarschijnlijkheid zoet blijven. Het kierbesluit bij de Haringvlietsluizen werkt naar tevredenheid. De bemanning op de vuurtoren Ouddorp wordt per 1-1-2024 vervangen door radarcontrole vanuit Wemeldinge. Wij hadden eerder gepleit voor de handhaving ervan.

 

IJsselmeergebied : niet meer eilanden dan de huidige Marker Wadden. Met het nieuwe landelijk beleid dat bodem en water sturend zijn, is daar ook geen ruimte meer voor. De grondstoffenwinning in het gehele IJsselmeergebied mede richten op de verdieping van recreatie vaargeulen en -routes. Openheid en weidsheid moeten kernwaarden blijven.

 

Waddenzee: de samenwerking in het Verbond Vaarrecreatie Waddenzee voortzetten. De vinger aan de pols houden bij de noodzakelijke baggerwerkzaamheden van de kleinere jachthavens.

 

Noordzee : dit gebied verwordt tot een industrieel en transport landschap, waar het dringend gewenst is ook de belangen van de recreatievaart te behartigen. Bij het vastgestelde Noordzee-akkoord is de waterrecreatiesector niet als partner betrokken. De sector heeft slechts zijdelings inspraak. Onze lobby loopt m.n. via het regioteam van het Watersportverbond, waarin wij ook deelnemen.

9.   Organisatie waterrecreatie. 

 

In het bestuur, de werk- en themagroepen onze opvattingen over de kernthema’s routenetwerken, veiligheid en duurzaamheid actief uitdragen. Waterrecreatie Nederland is een publiek-private samenwerking, waarbij een sterk verbond van private partijen zoals Toerzeilers, Watersportverbond, Nederlandse Motorbootsport, Roeibond en Hiswa-Recron van veel belang is. Samenwerking in concrete projecten zoals bij de waterplantenoverlast vindt plaats in het Netwerk Waterrecreatie.

10.  Regelgeving.

 

Jachtenradar : In samenwerking met andere organisaties is er een doorbraak bereiken in de mogelijkheid jachtenradar toe te passen. 

 

Registratie : Registratie komt duidelijker in beeld als dat ook kan leiden tot een beter ICP/lichte zeebrief en tot het wieden in de woud van vignetten en doorgangsregels. Alleen bij registratie kan een Blauwfonds worden gerealiseerd bij voorkeur dan beheerd door Waterrecreatie Nederland. 

 

Vaarbewijs: er moet meer praktijk in de vaarbewijs opleiding worden ingebouwd. Thans is het vaarbewijs verplicht voor schepen langer dan 15 meter of sneller varens dan 20 km per uur. De handhavers zijn voor een verlaging naar 10 meter. Wij zijn daar gevoelig voor. Snelvarende RIB’s op het Wad : actief de toegestane snelheid controleren en alleen toestaan in de vaargeul.