Algemene informatie over deelname aan een Vakantietocht

HomeZeilen voor ..VakantiezeilersAlgemene informatie over deelname aan een Vakantietocht
HomeZeilen voor ..VakantiezeilersAlgemene informatie over deelname aan een Vakantietocht
Algemene informatie

Sinds 2005 worden door en met de Toerzeilers vakantietochten georganiseerd zowel met of zonder kinderen.

Al ruim 10 jaar zijn deze tochten een groot succes. Omdat het vooral gezellig is, met elkaar grenzen worden verlegd en nieuwe ervaringen worden opgedaan. Veelal worden door de vakantietochten VKT nieuwe bestemmingen voor het eerst bereikt.
Ook kinderen trekken met elkaar op en beoordelen de VKT bijna zonder uitzondering als topvakanties.

De tochten worden georganiseerd door Tocht Coördinatoren (TC) dit zijn Toerzeilers die zelf op vakantie gaan. Zij coördineren een tocht met een specifieke bestemming. Wij spreken niet van tochtleiders omdat elke deelnemer zelf verantwoordelijk is en blijft voor de zeewaardige staat van eigen schip, bemanning en zijn besluit tot uitvaren tijdens de verschillende etappes van de tocht. Elk jaar zijn er een aantal tochten. Het aantal tochten en diversiteit van de bestemmingen hangt af van hoewel TC een tocht willen organiseren.
Vakantietochten organiseert voor en door leden tochten met kleine groepen.
In het voorjaar zijn er rond de meivakantie en pinksterweekend week diverse tochten van 1-2 weken.
In de zomervakantie zijn er meerdere tochten van 3 of 4 weken.
Deze tochten zijn zeer divers, variërend van tochten op IJsselmeer en Waddenzee tot grote afstanden naar Denemarken, Kanaaleilanden en Isle of Wight en alles daartussen. Vanaf het kerstnummer staan de tochten voor het komend seizoen vermeld in Toerzeilen (bijlage Evenementenprogramma) en op de website onder “Evenementen”.


Aanmelden gebeurt via de website. Bij de aanmelding wordt ook gevraagd om een financiële bijdrage van €25 voor één week, €50 voor twee weken en €75 voor drie en meer weken.
Na de aanmelding is het aan de TC om te bepalen wie er mee gaan. In de afweging worden zaken als groepsgrootte en samenstelling, ervaringsprofiel, scheepslengte meegenomen. Ook een gesprek met de TC kan hier onderdeel van zijn. Pas na het fiat van de coördinator is de inschrijving definitief.

Elk jaar presenteren de Tochtcoördinatoren (TC) hun tochten op de zondagmiddag aansluitend aan het Winterweekend (eind januari,). U bent dan uiteraard van harte uitgenodigd! Hier zijn geen kosten aan verbonden U kunt dan uw keuze bepalen, de TC en mogelijke vakantiegenoten spreken. Pas de maandag daarna wordt de inschrijving op de website opengesteld.

Inschrijving staat niet gelijk aan deelname! Dit vindt pas plaats na gesprek met de TC waarbij verschillende aspecten o.a. kinderleeftijd, vaarervaring, tochttype, groepsgrootte en eventuele eerdere deelname worden besproken. Zie ook “Informatie - en Spelregels VT”

Nieuwe Tochtcoördinatoren
Zonder TC geen vakantietochten. Mocht u daarom interesse hebben voor het organiseren van een tocht dan kunt u te allen tijde contact opnemen met Michiel Eijsvogel of Jannie Blom (zie boordboek)

back to top
Forum samen varen

In geval het aanbod van de com. VKT of Uiterton niet past bij uw wensen of mogelijkheden, of de tochten zijn vol dan kunt u middels het leden Toerzeilersforum (alleen zichtbaar indien ingelogd) contact leggen om samen met anderen op vakantie te gaan.

Hoe werkt het Forum Samen Varen?
Het is een prikbord waar je in contact kan komen met andere Toerzeilers om gezamenlijk een weekend , korte of langere vakantietocht te ondernemen.
Welke informatie is belangrijk?
Geef bondig uw vaarwens weer; vermeldt uw eigen gegevens zoals bootlengte, diepgang, bemanning (leeftijd kinderen), thuishaven. Vertel welke bestemming(en) u op het oog heeft en in welke periode.

Disclaimer
Het Forum Samen Varen faciliteert slechts. De Toerzeilers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de bemiddeling zou kunnen ontstaan. De bemiddelde leden doen dat geheel voor hun eigen rekening en risico. De veiligheid van het jacht en haar bemanning is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de eigenaar of haar schipper. Deze dient te zorgen dat het jacht in goede conditie is en voldoet voor het vaarwater waarop gevaren wordt, voldoende verzekerd, en bemand met een voldoende ervaren bemanning die ook fysiek bestand is tegen slechte weersomstandigheden. De schipper dient er tevens voor te zorgen dat voldoende veiligheidsuitrusting en veiligheidsmiddelen aan boord zijn, en de bemanning instructie heeft waar deze zich bevinden en hoe ze te gebruiken.
Alternatieven
Zoals u waarschijnlijk weet organiseert de com. Vakantietochten groepsvakantietochten, de com. Uiterton diverse zeetochten en diverse Regio-commissies ook zeiltochten. Kijk voor meer informatie op de evenementenkalender van de Toerzeilers. Ook op internet zijn soms interessante sites te vinden, zoals bijv. www.omtezeilen.nl. Denk tenslotte ook aan andere verenigingen, zoals jachtmerk sites (bijv. Dehler-site) of de Kustzeilers.


Informatie Over Deelname Aan Een Vakantietocht


De commissie Vakantietochten wordt gevormd door een aantal Tocht Coördinatoren verder te noemen TC's. Een TC stelt de vakantietocht samen, qua deelnemers en route. Coördineert de palavers welke voor elke te varen etappe worden gehouden en zorgt voor harmonische besluitvorming.
Van de deelnemers verwacht dat ze aan de gestelde eisen voldoen. Als er gesproken wordt over twee dagen doorvaren dan worden daar eisen aan gesteld, hebt u nooit eerder zo lang achter elkaar gevaren dan kunt u beter niet voor een dergelijke tocht kiezen. Er zijn ook tochten die al kusthoppend de 'overkant' bereiken. Hebt u nog nooit op zee gevaren dan zijn er verschillende mogelijkheden om daar ervaring mee op te doen, bijvoorbeeld rondje Afsluitdijk, Rondje Noord Holland.
Bij de meeste tochten worden het “boot van de dag” principe gehanteerd. De schipper van de Boot van de Dag bereidt een bepaalde route voor met betrekking tot stroming, getijden, weersvoorspelling, vluchthavens en bestemmingshaven. Dit wordt besproken met de TC en vervolgens in het palaver.

Aansluitend op het Winterweekend worden op zondagmiddag eind januari alle tochten door de TC's gepresenteerd en is er gelegenheid om de TC’s en andere mogelijke deelnemers te ontmoeten. Dit is het moment om te beslissen wat u gaat doen! Het enthousiasme om deel te nemen is groot en de meeste tochten zijn al binnen enkele weken zijn volgeboekt. Inschrijven (= voorlopige aanmelding)is mogelijk vanaf de dag na de presentatie van de vakantietochten via de website.Introductie En Spelregels Vakantietochten 2019


De Vakantietochten (VKT) zijn sinds 2005 een vaste activiteit van de Toerzeilers met 70-90 deelnemende schepen en ruim 200 bemanningsleden jaarlijks!
Tenzij anders vermeld zijn de vakantietochten vooral vaartochten met andere gezinnen. Kinderen ervaren dit soort vakantietochten als geweldig, vooral dankzij het optrekken met leeftijdgenoten. Ook ouders/schippers krijgen dankzij de kinderen, het uitwisselen van ervaringen en het bereiken van telkens nieuwe bestemmingen een toenemende band welke ook na de vakantietocht geregeld blijft bestaan. In toenemende mate zijn er ook tochten niet specifiek voor gezinnen, veelal zijn de kinderen uit huis en gaan niet of beperkt mee. Let u dus op bij aanmelding of het een VKT met of zonder kinderen betreft.
Aanbod en bestemmingen variëren jaarlijks en zijn afhankelijk van de enthousiaste inbreng van tochtcoördinatoren (TC).


Algemeen
o • "Vrijheid Blijheid” is niet geheel vrijblijvend bij een VKT. De insteek is dat gezinsbemanningen van een flottielje gedurende de geplande vakantieweken gezamenlijk opvaren. Kinderen willen ook graag bij elkaar blijven wanneer dit eenmaal is afgesproken.
o • Elke gezinstocht heeft een vertrek en eindpunt. Gebleken is dat een gezamenlijk vertrek de groepsvorming zeer ten goede komt.
o • Tijdens de jaarlijkse informatiebijeenkomst (eind januari) van de VKT kan men kennismaken met mogelijke medezeilers en krijgt men alle tochtinformatie. Tijdens de gezamenlijke voorbereidingsbijeenkomst leert men elkaar beter kennen en worden de details besproken
o • Het is fijn om de eindbestemming te bereiken, maar dit is geen doel op zich: immers de vakantietocht is het doel! Een goede regel is om binnen 1/3 van de tochtduur de eindbestemming bereikt te hebben en anders hiervan af te zien.
o • Elke deelnemende (co-)schipper heeft kennis en ervaring in de vaktechnische -, nautische -en navigatie aspecten van het zeilen.
o • Afhankelijk van eigen ervaring en vaardigheden maakt men een keuze aan welke VKT men deelneemt. Zo kiest men zonder zee-ervaring niet voor een tocht naar de Kanaaleilanden, maar voor bijvoorbeeld een tocht langs de Nederlandse of Belgische kust.
o • Jachten die deelnemen aan dit Toerzeilers evenement worden door de Toerzeilers niet op hun uitrusting, staat van onderhoud, e.d. gecontroleerd. Schipper en co-schipper zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor schip en opvarenden.
o • De veiligheidsuitrusting van zeiljachten bestaan uit vijf lijsten en staan vermeld in het jaar-boordboek. Overleg zo nodig met de TC indien u twijfelt over welke lijst u moet raadplegen.
Afspraken
In het voorseizoen zullen de inschrijvers aan de verschillende tochten worden uitgenodigd voor voorbereidingsbijeenkomst, dit is een “must”. Tijdens deze voorbereiding(s) avond(en) worden verder nadere afspraken gemaakt door de TC samen met de deelnemers. Zoals betreffende het aanbrengen van de schepen. Een haven is vertrek en aankomstpunt van elke VKT. Bij vertrek uit bijv. Lauwersoog zullen schepen in de dagen / of weekenden tevoren dit vertrekpunt moeten bereiken. Veelal kan in groepjes daar naar toe worden gevaren.

• • Het routeschema van de VKT. De te varen trajecten worden zodanig vastgesteld dat het in principe dagdeelroutes zijn. Daardoor is er voldoende tijd is om ook “aan de wal” activiteiten te ondernemen. Bij tochten met verdere bestemming is bij gunstige wind een nacht door zeilen soms wel wenselijk; deze mogelijkheid wordt vooraf duidelijk met elkaar besproken.
• • “Boot van de dag” . Beurtelings wordt een etappe (aan de hand van het routeschema) voorbereid en besproken in het komende palaver. Hierbij wordt weer, getij, route, bestemming met plan A en B en vertrek en aankomst tijden voorbereid. Zo blijft iedereen betrokken en wordt de ervaring uitgebreid.
• • Palavers. Tijdens de tocht zijn palavers een belangrijk moment om beslissingen voor de volgende dag te nemen. Afhankelijk van windverwachting, scheepslengte, ervaring bemanning, windrichting, hoger of juist lager wal wordt in het gezamenlijke palaver (tenminste met schippers) voor vertrek besloten of men vertrekt en naar welke tussenbestemming. Naast weersverwachting komt getij en nautische info over de route en aanloop van de volgende bestemming aan de orde. Wie welke taken krijgt of graag wil doen kan van te voren worden afgesproken. Hierbij behoren ook afspraken over het onderhouden van marifooncontact (zie ook communicatie)
• • Windkracht. Afhankelijk van de actuele wind, de 24-uurs windverwachting, vaarrichting, vaarafstand, ervaring in de groep en scheepsgrootte valt het besluit om wel of niet uit te varen. Uitgangspunt is dat bij Bft. 6 niet wordt uitgevaren. Immers het is wel een gezinsvakantietocht en een voorspelling Bft 6 kan ook Bft 7 worden.
• • Uitrusting schip - Schepen die buitengaats gaan dienen voor de vaargebieden te zijn toegerust, verwacht wordt dat ook de bemanning enige ervaring heeft met zeiltrajecten op ruim water en daarvoor zijn uitgerust! Iedere schipper moet in staat zijn om zelfstandig de tocht te varen of vanuit elke haven zelfstandig terug te keren. Dit betekent deelname alleen met een zeewaardig schip met betrouwbare onderhouden motor.
• • De zeewaardigheid is afhankelijk van bemanning, schip en uitrusting en afspraken aanboord. EHBO-doos, brandblusmiddelen, vuurpijlen, veiligheidsbanden, life-lines, zwemvesten, Joon, Marifoon met DSC, reddingsvlot, reserve marifoon / GPS behoren hier toe en dienen bij varen buitengaats aanwezig te zijn. Zeer informatief is het boekje “Red jezelf Veilig zeilen op groot water”.
• • De “Veiligheidsuitrusting Zeiljachten” van de Toerzeilers bestaan uit vijf lijsten en staan vermeld in het jaar-boordboek. Overleg zo nodig met de TC indien u twijfelt over welke lijst u moet raadplegen.
• • T.b.v. de zichtbaarheid van de jachten is een radarreflector verplicht voor o.a. het Noordzeekanaal en voor alle overige vaargebieden zeer gewenst. Over de zichtbaarheid van passieve en actieve radarreflectoren is de afgelopen 2 jaar veel informatie gekomen. Behoudens de grote Trilens zijn de passieve radarreflectoren onvoldoende werkzaam gebleken.
• • Verder is een correct werkende marifoon en marifooncertificaat voor het betreffende vaargebied noodzaak. Zo is op zee een zeemarifoon met Maricom-B certificaat verplicht.
• • Aanvullende afspraken ten aanzien van de scheepsuitrusting zijn mede afhankelijk van het type tocht. Bij bestemming Engelse Oostkust en Kanaaleilanden is een bijboot en sterk ankergerei noodzakelijk. Bij nachttochten is veiligheid aan boord extra belangrijk (licht op Joon, licht op zwemvest, veiligheidsbanden, etc.). Denk ook extra lange langvasten bij grote tijverschillen.
• • Reservemateriaal minimaal aanwezig: alle motorfilters, impellor, passende nieuwe V-snaar, motorolie, extra boordlichtlampjes en zekeringen. Verder heeft u tenminste gereedschap en materiaal om eenvoudige reparaties zelf te kunnen uitvoeren.
• • Voor het verkrijgen van juiste weersinformatie via radio, Navtex, internet, marifoon is ieder verantwoordelijk. Het benoemen van een “ weerdeskundige” in de groep is extra handig.
• • Communicatie en vlagvoering - Elke deelnemer voert in ieder geval de verenigingswimpel ter herkenning in top dan wel in het bakboordwant. De Toerzeilers wimpel heeft voorrang boven elke andere wimpel van welke organisatie dan ook.
• • Denk aan aanschaf van gastlandvlaggen (aan SB-want!)
• • Uitgeluisterd en opgeroepen wordt op kanaal 16 waarna direct wordt overgaan naar een “sociaal kanaal” (veelal kanaal 77). Hierbij gaat de voorkeur sterk uit naar een groeps-call, zodat iedereen tegelijk bereikt wordt. Dit is alleen mogelijk met de marifoons met DSC-functie. Afspraken om de hoeveel uur en wie het voortouw neemt worden met elkaar gemaakt.
• • De TC kan, voor betere herkenning, een grote Toerzeilers vlag voeren.
Aanmelding en Inschrijving
 • Belangstellenden kunnen zich alleen aanmelden (hoewel op de website inschrijven staat) via de website van de Toerzeilers vanaf de dag na het Winterweekend waar op zondagmiddag de presentatie van de VKT plaatsvinden.
 Na aanmelding ontvangt de TC een mail en neemt contact met u op, u mag zelf ook contact op nemen. Dit is wel verstandig, want u mag zich maar voor 1 tocht tegelijk inschrijven
 • Onderdeel van de aanmeldprocedure zijn verschillende wegingsfactoren, zoals samenstelling van de groep, ervaringsprofiel, scheepslengte, enz. Gesprekken met de TC zijn een essentieel onderdeel hiervan. U bent dus pas ingeschreven na het fiat van uw TC!
 • De kosten voor deelname aan de VKT zijn €25 €50,€75 voor resp.1,2 en 3 weken of meer.
 • Indien nadere informatie gewenst is kan de commissie VKT bereikt worden via het contact formulier onder “ Vakantiezeilers” op de website
Papierwerk en douane
 • ICC (International Certificate of Competence) en ICP (Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen). Samengevat : het ICC is het internationaal vaarbewijs en heeft betrekking op de schipper. Het ICP heeft betrekking op het schip. Zie evt. ook www.anwb.nl.
 • BTW-verklaring van de aankoop van uw schip dient aan boord te zijn.
 • Paspoort en of een ander identiteitsbewijs.
 • Verzekeringsbewijzen. Controleer of het jacht voor een wat verder vaargebied verzekerd is.
 • Laat in ieder geval softdrugs thuis en betaal bekeuringen voor u vertrekt. Douane en / of de Marechaussee kunnen daarop controleren!
 • Voor het aan boord hebben van huisdieren gelden Europese regels met hondenpaspoort en juiste inentingen.
 • Bemanningslijst is verplicht aan boord. Deze is te downloaden via de website
 • Nieuwe of gecorrigeerde papieren kaarten van uw vaargebied (incl. uitwijkgebieden) dienen aan boord te zijn. Immers deze zijn boordnet onafhankelijk i.t.t. een GPSplotter/PC.
 • Het bijhouden van een logboek behoort tot goed zeemanschap en is ook van juridische waarde. Op een bijgehouden logboek kan door de autoriteiten, zeker bij calamiteiten of ongelukken, worden gecontroleerd.
 • Kaarten, Almanakken en Pilots en parate boordgegevens - Recente kaarten (zie ook hier boven) zijn ook noodzakelijk om uw tocht thuis voor te bereiden. Dit geldt ook voor Pilots en Almanakken. Specifieke informatie komt tijdens de voorbesprekingen ruim aan de orde.
 • Stroomatlassen en getijden. Voor onze kustwateren is dit de HP33. Het boordboek van de Toerzeilers geeft getijden voor Dover en afgeleide havens. In Almanakken als de Reeds en Cruising Almanac vindt u natuurlijk ook alle informatie.
 • Kunt u gemakkelijk scheeps- en betonningslichten, dagtekens en mistseinen herkennen en weet u waar dit snel op te zoeken?
 • Heeft uw de noodprocedure DSC/marifooncontact bij de hand en weet u de marifoon dan te bedienen? Wat is uw marifoonroepnaam en kunt u uw scheepsnaam nautisch spellen?


Tenslotte, laat u zich door het bovenstaande niet afschrikken, maar bereidt u voor! Wij wensen u en uw bemanning een geweldige vakantietocht toe!

Commissie Vakantietochten 2019
De commissie bestaat uit de volgende leden:
functie functionaris
Voorzitter Michiel Eijsvogel
Secretaris Jannie Blom
Penningmeester VKT Nanno Kroeze
Lid en meest ervaren TC Willem van OosteromPresentatie Vakantietochten 27 januari 2019
In aansluiting aan het winterweekend wordt de “Presentatie Vakantietochten” samen met de Jaarmarkt en Introductie nieuwe leden gehouden op zondagmiddag 27 januari in Hotel Postelion Amersfoort Veluwemeer ( https://goo.gl/maps/NNLCGMATd1E2 )in Putten om 13.30 uur.
Hierbij vindt alle info over de VKT 2019. Overweegt u een VKT dan kunt u deze bijeenkomst niet missen!
Het algemene overzicht van de tochten vindt plaats van 1330-14.00 uur.
Elke TochtCoördinator (TC) heeft daarnaast een eigen stand op de Jaarmarkt tussen alle andere stands waar u specifiek informatie over de vakantietocht van uw keuze kunt verkrijgen en kennis kunt maken met uw TC en andere vakantiegenoten!


Gezocht TochtCoördinatoren 2019
Dit jaar zijn minder TC beschikbaar dan andere jaren waardoor minder vakantietochten voor de Toerzeilers aangeboden kunnen worden. De commissie VKT is dan ook naarstig opzoek naar nieuwe enthousiaste TC!
Heeft uw belangstelling om zelf ook eens een tocht te organiseren, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Jannie Blom of Michiel Eijsvogel (middels mail bij contactinfo of liefst per telefoon (zie boordboek)