Commissie

HomeVaarbelangenCommissie
HomeVaarbelangenCommissie

In de statuten van De Toerzeilers neemt de belangenbehartiging een belangrijke plaats in. De commissie Vaarbelangen speelt hierbij een centrale rol. Zij houdt planologische en andersoortige ontwikkelingen van invloed op vaargebied en vaargedrag in de gaten en stelt zo nodig actie voor. Op diverse gebieden nemen commissieleden deel aan overleg zoals het Toeristisch Overleg Waddenzee en het Recreatie-platform voor de Zuidwestelijke Delta.

De vereniging bundelt de kracht met andere bonden en verenigingen in het Platform Waterrecreatie. Het Platform vormt tezamen met Hiswa, Sportvisserij Nederland, de ANWB en het Watersportverbond de groep private leden van de nationale koepel Waterrecreatie Nederland. Haar taak is het behoud en de uitbouw van het landelijke toervaartnet, de zorg voor veiligheid en duurzaamheid en de daarmee samenhangende belangenbehartiging.

Wij onderscheiden de volgende onderwerpen:

1. Onbelemmerd vaarwater

2. Ontwikkeling toervaarnet met voorzieningen

3. Veiligheid

4. Beperkende regelgeving

5. Betaalbaarheid

6. Landschap

7. Natuur en Milieu

8. Organisatie waterrecreatie