Vaarbelangen nieuws

Uitrol van windparken gaat in een fors tempo verder

Windparken Noordzee


Doorvaart en medegebruik windparken Noordzee

Peter Paternotte, commissie Vaarbelangen

Op dit moment gelden voor de operationele windparken (m.u.v. het gesloten Genmini park) op de Noordzee de regels zoals die in 2017 voor de pilotfase zijn vastgesteld.

*maximum scheepslengte 24 meter LOA.

*doorvaart alleen bij daglicht met AIS transponder (A of B) in werking en marifoon standby op kanaal 16.

*rekening houden met veiligheidszones van 50 meter voor turbines en 500 meter voor transformatorstations en meetpalen.

*Voor medegebruik geldt dat er geen bodemberoerende aktiviteiten mogen plaatsvinden.

*Bij onderhoudswerkzaamheden zijn parken geheel of gedeeltelijk gesloten.

Verder wordt aangeraden bij slechtere weersomstandigheden en slecht zicht de windparken te mijden en persoonlijke AIS-SART transponders aan het zwemvest bevestigd te hebben.

Opgemerkt wordt ook dat bij reddingacties niet of slechts beperkt van helikopters gebruik kan worden gemaakt.

De uitrol van windparken op de Noordzee gaat in een fors tempo verder (Borssele, Hollandse Kust Noord en Zuid) en daarbij komt het recent afgesloten Noordzee Akkoord aan de orde.

Dit is een convenant tussen rijksoverheid, windenergieproducenten, natuurorganisaties en visserij-organisaties. De scheepvaart is hier maar zeer beperkt bij betrokken geweest en de recreatievaart in het geheel niet. In dit akkoord wordt een sterk accent gelegd op medegebruik van de ruimte binnen windparken en wordt doorvaart beperkt tot ‘logische passages’. Middels z.g. ‘gebiedspaspoorten’ zal worden aangegeven hoe dit voor specifieke kavels van nieuwe windparken geregeld moet gaan worden. Om meerdere redenen is het idee van de passages een slechte en in onze visie onnodige oplossing. Doorvaart onder zeil is qua optimale koers afhankelijk van zaken als windrichting, zeegang en stroming en niet gebaat bij een vaste smalle passage met druk scheepvaartverkeer. Daar komt bij dat doorvaart op termijn tot en met 45 meter LOA zal worden toegelaten dus dan wordt het ook druk in die passages. Vele vormen van medegebruik gaan prima samen met doorvaart en het lijkt vooralsnog ondenkbaar dat parken in de nabije toekomst merendeels voor medegebruik ingericht zullen worden.

Als stakeholder heeft de georganiseerde zeegaande recreatievaart meermalen geprobeerd in gesprek te komen met de OFL (Organisatie Fysieke Leefomgeving, de uitvoerende instantie bij de totstandkoming van het Noordzee Akkoord) en zijn onze standpunten meermalen naar voren gebracht. Er is uiteindelijk een gesprek met de voorzitter geweest maar dat heeft niets opgeleverd. Uiteindelijk is begin september 2020 een brief met argumentatie aan de Vaste Commissie voor I&W van de Tweede Kamer gestuurd waar in met nadruk (veiligheid) aandacht wordt gevraagd voor onze argumenten. Het Noordzee Akkoord komt daar naar verwachting op niet al te lange termijn aan de orde.