Van de bestuurstafel

Het bestuur heeft de volgende onderwerpen besproken:

B. Hamer

Kort verslag van de bestuursvergadering van 11 november 2020.

De status van de evenementen in deze coronatijd zijn wederom doorgenomen. Het coronaprotocol is aangepast naar de laatste stand van zaken van de genomen maatregelen door het kabinet. Op dit moment zijn droge evenementen alleen nog online mogelijk; tijdens het Commissie Voorzitters Overleg van 20 november zal het organiseren van online evenementen worden gestimuleerd .

Het opgestelde eerste conceptnotitie over systeembeheer is uitgebreid besproken. Afgesproken is dat de notitie op punten wordt aangepast en tijdens de volgende bestuursvergadering opnieuw wordt ingebracht.

De definitieve resultaten van de enquête zijn besproken. 363 leden hebben gereageerd. De getalsmatige overzichten staan al op de website.

Velen hebben gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om commentaar te plaatsen. Dit commentaar wordt geanalyseerd; zodra een afgerond deel gereed is zal het op de website worden geplaatst. Daar waar de resultaten kunnen worden gebruikt voor aanpassing van het beleidsplan, zal dat direct worden gedaan.

Besloten is om de Algemene Vergadering op 23 januari 2021 online via Teams te laten plaatshebben. Gezien de lange benodigde voorbereidingstijd en de verwachting dat de door het kabinet getroffen maatregelen niet substantieel zullen veranderen moest dit besluit nú worden genomen. In de nieuwsbrief van november en in de Toerzeilen zal een mededeling worden opgenomen om de leden te informeren. Ter voorbereiding zijn de alle door de penningmeester opgestelde financiële stukken besproken; het concept verslag van de vorige AV kunt u hier vinden.

In het voelsprietrondje zijn alle commissies de revue gepasseerd en de bijzonderheden besproken. Er is op dit moment helaas weinig activiteit mogelijk.

De volgende vergadering van het bestuur staat gepland op 16 december 2020. Deze BV zal, naast het systeembeheer, voornamelijk in het teken staan van de komende AV. Een kort verslag daarvan zal ook weer op deze plaats op de website worden geplaatst.

 

waterrecreatie logo

 

Overdracht vertegenwoordiger Toerzeilers in bestuur Waterrecreatie Nederland...

 

Op 25 juni 2020 heeft Peter Paternotte afscheid genomen als onze vertegenwoordiger in het bestuur van Waterrecreatie Nederland (WN).
Hij heeft zijn functie overgedragen aan ons aspirant bestuurslid Harry Wagemakers.

Vóór zijn afscheid is Peter geïnterviewd over zijn relatie met WN, met de Toerzeilers en met de watersport in het algemeen. 
Een lezenswaardig artikel, dat u kunt lezen door te klikken op onderstaande foto van Peter!

peter paternotte

Zeven vragen aan Peter

Gelezen: 95 keer