Artikelen

HomeVaarbelangenArtikelen
HomeVaarbelangenArtikelen
De Toerzeilers - Vaarbelangen artikelen

De sluis van Kornwerderzand zal worden vergroot. Door het Watersportverbond, de Wadvaarders en de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers is een zienswijze ingediend over de plannen. Speciaal punt van aandacht is de te verwachten stremming en de planning daarvan.

De commissie Vaarbelangen heeft een Jaarverslag 2016 geproduceerd. Het geeft een goed overzicht van alle activiteiten van de commissie in 2016.

Rate this item
(5 votes)
De Toerzeilers gaan samen met een grote coalitie bezwaar aantekenen tegen de plannen voor het Windpark Fryslan.

Onze Commissie Vaarbelangen heeft in het verleden een zienswijze ingediend m.b.t. de plannen voor het Windpark Fryslan, een groot gepland windmolenpark van 89 windturbines midden in het IJsselmeer.

Zienswijze De Toerzeilers op de luwtemaatregelen in het Hoornse Hop

Mede dankzij inspraak van onze vereniging heeft Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de bestuurlijke vergadering van het MIRT op 13 oktober 2016 samen met de provincies besloten in te stemmen met het advies van de Stuurgroep Markermeer-IJmeer (SMIJ) om te stoppen met de planuitwerking en realisatie van de Luwtemaatregelen Hoornse Hop en in overleg met de SMIJ een nieuwe verkenning te starten om een andere maatregel te ontwikkelen voor het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) in het Markermeer-IJmeer. (zie Nieuwsbrief 3 van RWS)

De commissie Vaarbelangen blijft dit proces op de voet volgen en neemt o.a. deel aan het overleg over het zgn. inregelplan om te zorgen dat er maximaal aandacht wordt besteed aan het bestrijden van het fonteinkruid.
De complete tekst over De Hoornse hop leest u in het artikel.

De commissie vaarbelangen bewaakt de vaarwateren van de leden van de Toerzeilers al vele jaren en heeft op vele fronten reeds de stem van de Toerzeilers laten horen. Een selectie uit eerder gepubliceerde artikelen van de commissie vaarbelangen verdient dan ook zeker uw aandacht en vindt u hieronder.

De Toerzeilers handhaven hun bezwaren tegen het plan Brouwerseiland (Grevelingen).
Op 1 maart 2016 zonden De Toerzeilers een inspraakreactie, die zich naast stedebouwkundige opmerkingen m.n. richtte op het vervallen van de vrije ligplaatsen in en nabij de haven Middelplaat als daar het plan Brouwerseiland zou worden gerealiseerd. In de reactie van de gemeente werd hierop m.n. verwezen naar de taak van het Natuur-en recreatieschap Zuidwestelijke Delta.


De Toerzeilers hebben een zienswijze ingediend over het  Natura 2000  ontwerpplan voor het IJsselmeergebied,

Negatieve effecten van Windpark Fryslân op natuur aangetoondWindpark Fryslân zal duidelijke negatieve effecten hebben op de natuur van het IJsselmeer en de Waddenzee. Dat is de conclusie van onderzoeksinstituut Alterra. Het instituut toetste, in opdracht van een coalitie van natuur- en recreatieve organisaties, de plannen om een windmolenpark midden in het IJsselmeer te bouwen op de gevolgen voor de natuur. De organisaties maken zich grote zorgen over de gevolgen voor dit open landschap en het Europees beschermde, kwetsbare natuurgebied. Het onderzoeksrapport van Alterra is naar de Raad van State, de overheden en initiatiefnemers van het windmolenpark gestuurd. De Raad van State bepaalt het verdere verloop van het beroep dat door de organisaties is ingesteld tegen het besluit om Windpark Fryslân te bouwen.